ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

αναρτήθηκε στις 4 Νοε 2020, 6:55 π.μ. από το χρήστη ΕΑΑΣ Ξάνθης

Σας γνωρίζουμε ότι, για την βράβευση   των αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2019 – 2020, θα πρέπει να προσκομισθούν στο Παράρτημα  και μέχρι την 12 Νοε 2020, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Β’ και  Γ΄ Λυκείου, με βαθμό 18,1 και άνω, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΑΑΣ  για την δέσμευση των αντιστοίχων ποσών από το ΓΕΣ. 

 Τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω:

                    α.       Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                    β.       Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

                    γ.       Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

                    δ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

       ε.  Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                  στ. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2019 – 20. 

 Επειδή τα χρήματα διατίθενται  αποκλειστικά από το ΓΕΣ, η βράβευση αφορά μόνο στα τέκνα των μελών  της Ε.Α.Α.Σ του Στρατού Ξηράς.

  Διευκρινίζεται ότι  τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κάθε φορά και κατ’ έτος με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, διότι τα κονδύλια των βραβεύσεων αποτελούν τμήμα του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

  Καίτοι στο παρελθόν η Ε.Α.Α.Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων των μελών μας, της Β’ Λυκείου εξ ιδίων πόρων, φέτος αυτό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω στενότητας του προϋπολογισμού.

  Η Ένωση δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ΓΕΣ να ανταποκριθεί στο πάγιο και διαρκές αίτημά μας που είναι η επιβράβευση των αριστούχων μαθητών και τέκνων των μελών μας τόσο της Β’ όσο και της Γ’ Λυκείου.

          

         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

          

Comments